Din egen läkarmottagning

Vägledning till privat sjukvårdsklinik

Den totala andelen vård som utförs privat är i Sverige är ca 20%. Andelen privat primärvård närmar sig 50% medan övrig somatisk specialistvård utgör ca 10%.
Det finns således möjligheter för alla yrkeskategorier inom hälso- & sjukvård att på sikt kunna jobba och även driva verksamhet i den privata vårdsektorn.

Det som begränsar etableringsmöjligheterna är de ersättningsmodeller som finns när det gäller den skattefinansierade sjukvården. De som bor i Sverige är vana vid att erhålla offentligt finansierad sjukvård mot en mindre avgift eller frikort. Regionerna, som styrs politiskt, ansvarar för men utför inte all sjukvård själva. Man tecknar vårdavtal med privata vårdgivare i större eller mindre utsträckning beroende på den egna vårdkapaciteten och det behov medborgarna har.

I huvudsak regleras detta av Regionerna genom tre, nu gällande, nationella lagar "LOV", "LOU" och "LOL/LOF". Till detta kan läggas att det finns en helt privat del av sjukvården som inte ersätts av Regionerna. Där finns de försäkringsbolag som erbjuder privat sjukförsäkring till idag 700 000 personer.

Att förstå hur dessa system fungerar tillsammans med dess möjligheter och begränsningar, är ett första steg till att kunna etablera en privat sjukvårdsmottagning.

Kontakta mig